BIP - Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych w Chorzowie

BIP - strona główna
Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół Gastronomiczno – Usługowych w Chorzowie oraz zalączniki.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze

w Zespole Szkół Gastronomiczno – Usługowych

w Chorzowie

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Celem wprowadzenia regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór.

2. Procedura określa szczegółowe zasady zatrudniania pracowników w Zespole Szkół Gastronomiczno – Usługowych w Chorzowie na podstawie umowy o pracę z wyłączeniem stanowisk:

a/ nauczycieli

b/ pracowników pomocniczych;

c/ pracowników obsługi;

3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

a/ dyrektorze należy przez to rozumieć, dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno – Usługowych w Chorzowie;

b/ szkole, należy przez to rozumieć Zespół Szkół Gastronomiczno – Usługowych w Chorzowie;

c/ komisji, należy przez to rozumieć Komisję Rekrutacyjne powołaną przez dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno – Usługowych w Chorzowie

d/ BIP, należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z póź. zm.);

 

Warunki zatrudniania pracownika

§ 2

1. Pracownik po raz pierwszy podejmujący prace w szkole może być zatrudniony na okres próbny wynoszący maksymalnie 3 miesiące.

2. Okres próbny traktuje się jako czas rozpoznania praktycznego wykorzystania posiadanych kwalifikacji i umiejętności pracownika przy realizacji spraw z zakresu działania referatu.

3. Po okresie próbnym, bezpośredni przełożony może wnioskować do dyrektora o zawarcie z pracownikiem umowy na czas określony.

4. W uzasadnionych przypadkach (duże doświadczenie, wysokie kwalifikacje pracownika) dyrektor może wyrazić zgodę na zawarcie umowy na czas nieokreślony.

 

Rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze

§ 3

1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje dyrektor w oparciu o rzeczywiste potrzeby placówki.

2. Bezpośredni przełożony (na stanowisko podlegający rekrutacji) zobligowany jest do przedłożenia do akceptacji dyrektora opisu stanowiska na wakujące miejsce pracy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz zakres czynności, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

3. Akceptacja opisu stanowiska pracy i zakresu czynności oraz zgoda dyrektora na zatrudnienie pracownika powoduje rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

4. Osoba wskazana przez dyrektora zobowiązana jest do wszczęcia procedury zatrudnienia.

 

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

§ 4

1. Przed ogłoszeniem naboru dyrektor powołuje komisję, w skład której wchodzą:

a/ dyrektor lub osoba przez niego upoważniona;

b/ kierownik działu, do którego przeprowadza się nabór lub osoba przez niego upoważniona;

c/ pracownik wyznaczony przez dyrektora, będący jednocześnie sekretarzem komisji;

2. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor może uzupełnić skład komisji o dodatkowa osobę (eksperta) posiadającą niezbędne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie przydatne w procesie przeprowadzenia naboru.

3. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

 

Etapy naboru

§ 5

1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

2. Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych.

3. Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym.

4. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

5. Selekcja kandydatów poprzez przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

6. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze.

7. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu.

8. Ogłoszenie o wynikach naboru w BIP.

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

§ 6

1. Dyrektor ustala ogłoszenie o naborze kandydata, które winno zawierać:

a/ nazwę i adres jednostki;

b/ określenie stanowiska urzędniczego;

c/ określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;

d/ wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym;

e/ wskazanie wymaganych dokumentów;

f/ określenie terminu i miejsca składania dokumentów;

            wzór o naborze stanowi załącznik nr 3 niniejszego regulaminu

2. Dyrektor określa kryteria jakie będą stosowane do wyłonienia kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Wyznaczony przez dyrektora pracownik przygotowuje pakiet informacyjny dla kandydatów:

a/ opis stanowiska pracy;

b/ kwestionariusz personalny kandydata – formularz stanowiący załącznik nr 4 niniejszego regulaminu;

4. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na stanowisko umieszcza się:

a/ w BIP;

b/ tablicy ogłoszeń w szkole;

c/ w uzasadnionych przypadkach w prasie lokalnej;

5. Termin składania dokumentów, określonych w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w BIP.

 

 

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

§ 7

1. Po opublikowaniu ogłoszenia następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym.

2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:

a/ list motywacyjny;

b/ życiorys – curriculum vitae;

c/ kserokopie świadectw pracy;

d/ kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;

e/ inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

f/ kwestionariusz personalny kandydata załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu;

3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.

4. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

 

Wstępna selekcja i ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne

§ 8

1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonych w ogłoszeniu o naborze, Komisja dokonuje analizy dokumentów, porównując dane zawarte w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

2. W wyniku wstępnej selekcji sporządzona zostaje lista kandydatów spełniających wymagania formalne, którą umieszcza się w BIP.

3. Lista, o której mowa w ust. 2 zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

4. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w BIP do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.

5. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili sie do naboru, stanowi informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu o naborze.

6. Wzór listy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.

 

Selekcja końcowa kandydatów

§ 9

1. Na selekcję końcową składa się rozmowa kwalifikacyjna.

2. Pracownik szkoły powiadamia wybranych kandydatów o czasie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

§ 10

1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest:

a/ nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji (Kryterium K – 1);

b/ zbadanie predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków (Kryterium K – 2);

c/ sprawdzenie posiadanej wiedzy na temat funkcjonowania oświaty w Polsce (Kryterium K – 3);

d/ uzyskanie informacji o obowiązkach i zakresie odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata (Kryterium K – 4);

2. Rozmowę kwalifikacyjna przeprowadza Komisja.

3. Każdy członek Komisji podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty za poszczególne kryteria w skali od 0 do 4:

a/ 4 pkt. – w pełni odpowiada oczekiwaniom

b/ 3 pkt. – spełnia oczekiwania w stopniu dobrym;

c/ 2 pkt. – spełnia oczekiwania w stopniu zadawalającym;

d/ 1 pkt. – spełnia oczekiwania tylko częściowo;

e/  0 pkt. – nie spełnia oczekiwań;

 

§ 11

1. Każde z kryteriów, o których mowa w § 10 ust. 1 należy ocenić oddzielnie.

2. Wszystkim kandydatom należy zadać te same lub podobne ( w ramach danego zakresu tematycznego) pytania.

3. Każdy członek Komisji sporządza wyniki oceny kandydatów na formularzu „Karta oceny spełnienia wymagań” stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu.

4. Ilość punktów z rozmowy kwalifikacyjnej dla poszczególnych kandydatów uzyskuje się przez podzielenie sumy punktów przydzielonych kandydatowi przez wszystkich członków Komisji, przez liczbę członków Komisji.

 

§ 12

Kandydat, który uzyskał największa ilość punktów został wybrany do zatrudnienia i przedstawiony do akceptacji dyrektora.

 

§ 13

W przypadku, gdy żaden kandydat nie spełnił warunków zawartych w ogłoszeniu o naborze lub dyrektor nie zatwierdził kandydata wyłonionego w procesie rekrutacji, decyzję o ponownym przeprowadzeniu naboru podejmuje dyrektor, przy zastosowaniu niniejszego regulaminu.

 

§ 14

1. Po ostatecznym zatwierdzeniu kandydata przez dyrektora następuje uzgodnienie warunków i zawarcie umowy o pracę.

2. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.

 

Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy

§ 15

1. Po zakończeniu procedury naboru sekretarz Komisji sporządza protokół.

2. Protokół zawiera w szczególności:

a/ określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór;

b/ liczbę kandydatów;

c/ imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych wg spełniania przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

d/ uzasadnienie dokonanego wyboru;

3. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 7 niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

 

Informacja o wynikach naboru

§ 16

1. Informacja o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku, gdy w jej wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

2. Informacje, o której mowa w ust. 1 zawiera:

a/ nazwę i adres jednostki;

b/ określenie stanowiska urzędniczego;

c/ imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;

d/ uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata na stanowisko urzędnicze;

3. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy ogłoszeń w szkole przez okres co najmniej 3 miesięcy.

4. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku prac, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy ust. 1,2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

5. Wzór ogłoszenia o wynikach naboru stanowi załącznik nr 8 i 8A niniejszego regulaminu.

 

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

§ 17

1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały sie do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

 

Wykaz załączników do niniejszego regulaminu:

1. Opis stanowiska pracy.

2. Zakres czynności.

3. Ogłoszenie o naborze kandydata.

4. Kwestionariusz personalny kandydata.

5. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

6. Karta oceny spełniania wymagań.

7. Protokół z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy.

8. Ogłoszenie o wynikach naboru – załącznik 8 i 8A.

 

 

 


 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu naboru na wolne

stanowisko urzędnicze w Zespole

Szkół Gastronomiczno – Usługowych

w Chorzowie

 

Opis stanowiska pracy pracownika

Zespołu Szkół Gastronomiczno – Usługowych w Chorzowie

 

Lp

Nazwa stanowiska

Opis

1

Miejsce w strukturze

ZSGU w Chorzowie

 

2

Krótka charakterystyka

stanowiska pracy

 

3

Podstawowy zakres

obowiązków

 

4

Zakres uprawnień

 

5

Zakres odpowiedzialności

 

6

Powiązania z innymi stanowiskami

w tym z przełożonymi i podwładni

 

7

Warunki pracy:

miejsce i czas

 

8

Wymagania formalne:

- wykształcenie: poziom i kierunek

- kwalifikacje: zakres wiedzy ogólnej

i specjalistycznej wymagane uprawnienia,

egzaminy zawodowe, umiejętności,

doświadczenie

 

9

Wymagania dodatkowe:

- cechy osobowe

- predyspozycje

 

 

 

 

 


 

 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu naboru na wolne

stanowisko urzędnicze w Zespole

Szkół Gastronomiczno – Usługowych

w Chorzowie

 

Zakres czynności

 

Nazwa komórki organizacyjnej: .................................................................................................

 

Nazwa stanowiska pracy: ............................................................................................................

 

 

Zakres obowiązków .....................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

 

Zakres uprawnień ........................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

 

Zakres odpowiedzialności ...........................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

 

Zastępstwo: .................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

 

 

                                                                                 

                                                                                  ...........................................................

                                                                                  podpis bezpośredniego przełożonego

 

 

 

 

 


 

Załącznik nr 3

do Regulaminu naboru na wolne

stanowisko urzędnicze w Zespole

Szkół Gastronomiczno – Usługowych

w Chorzowie

 

Zespół Szkól Gastronomiczno – Usługowych

ul. Katowicka 64

41-500 Chorzów

 

poszukuje kandydata na stanowisko

 

........................................................................................

w dziale

 

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

- .................................................................................................................................................

- .................................................................................................................................................

- .................................................................................................................................................

 

Wymagane kwalifikacje:

- .................................................................................................................................................

- .................................................................................................................................................

- ..................................................................................................................................................

 

Mile widziane będą:

- ..................................................................................................................................................

- ...................................................................................................................................................

- ...................................................................................................................................................

 

Wymagane dokumenty: List motywacyjny; CV; Dokument potwierdzający wykształcenie, Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, Kwestionariusz personalny . W/wym. dokumenty prosimy:

- przesłać na adres szkoły z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko .................................”

- złożyć osobiście do sekretariatu szkoły;

W nieprzekraczalnym terminie do dnia ............................... (decyduje data wpływu do szkoły)

 

Szczegółowe informacje są udzielane w sekretariacie szkoły lub pod nr tel. 322411725 w godz. od 8,00 do 15,00

 

Pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy oraz kwestionariusz personalny kandydata można otrzymać pod wskazanym wyżej adresie lub na stronie internetowej szkoły – BIP.

 

Informacje o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły – BIP, oraz na tablicy ogłoszę szkoły przy ul. Katowickiej 64

 

Do składanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

 


 

 

Załącznik nr 4

do Regulaminu naboru na wolne

stanowisko urzędnicze w Zespole

Szkół Gastronomiczno – Usługowych

w Chorzowie

Kwestionariusz personalny kandydata

 

Stanowisko

 

 

 

I. Informacje osobowe

 

Imię i nazwisko

 

 

Adres

 

 

Telefon kontaktowy

 

 

 

II. Wykształcenie

 

Nazwa szkoły, uczelni / studiów podyplomowych, data ukończenia specjalność tytuł naukowy / zawodowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Kursy i szkolenia zawodowe

 

Nazwa kursu / kursów i data/y zakończenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Umiejętności zawodowe

 

Proszę dokonać samooceny wpisując stopień opanowania danej umiejętności: nie znam; minimalna; podstawowa; średnia; dobra; bardzo dobra

 

Znajomość obsługi komputera

 

Obsługa urządzeń biurowych

 

Inne (do wymienienia zgodnie

z stanowiskiem

 

 

V. Inne informacje

 

Jaki charakter pracy Pani / Panu

najbardziej odpowiada

 

 

 

 

 

 

Proszę opisać, czym zajmowała się Pani / Pan

w swojej ostatniej pracy

 

 

 

 

 

 

 

VI. Przebieg dotychczasowej pracy zawodowej

 

Lp

Nazwa zakładu pracy

Stanowisko

Okres zatrudnienia

Forma rozwiązania

umowy o pracę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Załącznik nr 5

do Regulaminu naboru na wolne

stanowisko urzędnicze w Zespole

Szkół Gastronomiczno – Usługowych

w Chorzowie

 

Lista kandydatów

spełniających wymagania formalne

 

.....................................................................................

nazwa stanowiska pracy

 

Zespół Szkół Gastronomiczno – Usługowych w Chorzowie informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na w/wym. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali sie następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

 

Lp

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

 

 

                                                                                              ........................................................

                                                                                              data i podpis osoby upoważnionej

 

 

 

 


 

 

 

Załącznik nr 6

do Regulaminu naboru na wolne

stanowisko urzędnicze w Zespole

Szkół Gastronomiczno – Usługowych

w Chorzowie

 

 

Karta oceny spełnienia wymagań

 

Lp.

Imię i nazwisko kandydata

K – 1

K – 2

K – 3

K – 4

Suma pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala ocen: od 0 do 4. Najniższa 2 pkt.; najwyższa 4 pkt.

 

 

 

 

                                                                                                          ......................................

                                                                                                          podpis oceniającego

 

 

 

 

 


 

 

Załącznik nr 7

do Regulaminu naboru na wolne

stanowisko urzędnicze w Zespole

Szkół Gastronomiczno – Usługowych

w Chorzowie

 

Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów

na wolne stanowisko pracy w Zespole Szkół Gastronomiczno – Usługowych

w Chorzowie

 

...............................................................................................

nazwa stanowiska pracy

 

1. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/wym. stanowisko pracy aplikacje przesłało ........... kandydatów spełniających wymogi formalne.

 

2. Komisja w składzie:

-          ......................................................................

-          ......................................................................

-          ......................................................................

-          ......................................................................

 

Po dokonaniu selekcji aplikacji wybrano następujących kandydatów – uszeregowanych wg spełnienia przez nich kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze:

 

Lp

Imię i nazwisko

Adres

Wynik końcowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Uzasadnienie wyboru:

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

4. Załączniki do protokołu:

1/ Kopia ogłoszenia o naborze;

2/ Kopie dokumentów aplikacyjnych ...... kandydatów;

3/ Wynik rozmowy kwalifikacyjnej;

 

Protokół sporządził:                                                                          Zatwierdził

 

............................................................                                  ................................................

data, imię i nazwisko sekretarza komisji                               podpis i pieczęć dyrektora

 

Podpisy członków Komisji:

1. .........................................

2. .........................................

3. .........................................

4. .........................................

 

 

 


 

 

Załącznik nr 8

do Regulaminu naboru na wolne

stanowisko urzędnicze w Zespole

Szkół Gastronomiczno – Usługowych

w Chorzowie

 

Informacja o wynikach naboru

 

.........................................................................

nazwa stanowiska pracy

 

Zespół Szkół Gastronomiczno – Usługowych w Chorzowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/wym. stanowisko, został/a wybrany/a Pan/i

                                   .........................................................................

                                                           imię i nazwisko

zam. .............................................................................................................................................

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

 

 

 

                                                                                              .......................................................

                                                                                              data i podpis osoby upoważnionej

 

 

 

 

 

 


 

 

Załącznik nr 8 A

do Regulaminu naboru na wolne

stanowisko urzędnicze w Zespole

Szkół Gastronomiczno – Usługowych

w Chorzowie

 

Informacja o wynikach naboru

 

.........................................................................

nazwa stanowiska pracy

 

Zespół Szkół Gastronomiczno – Usługowych w Chorzowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru nie została zatrudniona żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów (lub braku kandydatów)

                                  

 

 

Uzasadnienie:

 

......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

 

 

 

                                                                                              .......................................................

                                                                                              data i podpis osoby upoważnionej

 

 

 

 

 osoba odpowiedzialna za treść: ADMIN, dnia: 2010-11-10
utworzony: 10-11-2010 / modyfikowany: 10-11-2010
wprowadził(a): Grażyna Kapłoń
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych w Chorzowie 2024