BIP - Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych w Chorzowie

BIP - strona główna
Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

Załącznik Nr 1

w Chorzowie

 

 

POLITYKA

BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

I

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ

GASTRONOMICZNO - USŁUGOWYCH

W CHORZOWIE

 

Chorzów 2023

 

 

 

 

 


SPIS TREŚCI

Podstawa prawna .......................................................................................................................... 3

Podstawowe pojęcia ....................................................................................................................... 4

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

I.1 Wykaz budynków w których przetwarzane są dane osobowe ................................................ 5

I.2 Zbiory danych przetwarzanych w systemach informatycznych i opis struktury przetwarzanych danych osobowych ....................................................................................................................... 5

I.3 Zbiory danych przetwarzanych tradycyjnie ............................................................................ 6

I.4 System przetwarzania danych osobowych .............................................................................. 8

I.5 Środki techniczne i organizacyjne stosowane w przetwarzaniu danych .................................. 9

I.5.1 Cele i zasady funkcjonowania polityki bezpieczeństwa ....................................................... 9

I.5.2 Kompetencje i odpowiedzialność w zarządzaniu bezpieczeństwem danych osobowych ... 10

I.5.3 Zasady udzielania dostępu do danych osobowych ............................................................ 11

I.5.4 Udostępnianie i powierzanie danych osobowych .............................................................. 11

I.5.5 Bezpieczeństwo w przetwarzaniu danych osobowych w formie tradycyjnej ..................... 12

I.5.6 Bezpieczeństwo w przetwarzaniu danych osobowych w systemach informatycznych ….. 12

I.6 Analiza ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych ...................................... 13

I.6.1 Identyfikacja zagrożeń ...................................................................................................... 13

I.6.2 Sposób zabezpieczenia danych ......................................................................................... 14

I.6.3 Określenie wielkości ryzyka .............................................................................................. 14

I.6.4 Identyfikacja obszarów wymagających szczególnych zabezpieczeń ................................. 14

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

II.1 Nadawanie i rejestrowanie uprawnień do przetwarzania danych w systemie informatycznym 15

II.2 Zabezpieczenie danych w systemie informatycznym .......................................................... 15

II.3 Zasady bezpieczeństwa podczas pracy w systemie informatycznym .................................. 16

II.4 Tworzenie kopii zapasowych ............................................................................................... 17

II.5 Udostępnienie danych .......................................................................................................... 18

II.6 Przeglądy i konserwacje systemów ...................................................................................... 18

II.7 Niszczenie wydruków i nośników danych ........................................................................... 18

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI NARUSZENIA DANYCH

III.1 Istota naruszenia danych osobowych ................................................................................... 20

III.2 Postępowanie w przypadku naruszenia danych osobowych ................................................ 20

III.3 Sankcje karne ....................................................................................................................... 21

Załączniki


 

Podstawa prawna

Konstytucja RP (art. 47 i 51)

Konwencja nr 108 Rady Europy – dotycząca ochrony osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych

Dyrektywa PE i RE z dnia 24 października 1995 r. (95/46/EC) w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych.

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024).

Kodeks pracy

·         ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

·         ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),

·         ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2004 r., Nr 49, poz. 463 z późn. zm.),

·         rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 225 z późn. zm.),

·         rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2023 r.  poz. 900 z późn. zm.).

 

 


 

Podstawowe pojęcia

§ 1

·      Szkoła – w tym dokumencie jest rozumiana, jako Zespół Szkół Gastronomiczno - Usługowych w Chorzowie, zlokalizowane przy ulicy Katowickiej 64

·      Polityka - – w tym dokumencie jest rozumiana jako „Polityka bezpieczeństwa” obowiązująca  w Zespole Szkół Gastronomiczno - Usługowych w Chorzowie;

·      Instrukcja – w tym dokumencie rozumiana jest jako „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Gastronomiczno - Usługowych;

·      Administrator Danych Osobowych – Dyrektor Szkoły zwany dalej ADO. Administrator Danych Osobowych jest jednocześnie Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późn. zm. oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Chorzów;

·      Użytkownik systemu – osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych w systemie. Użytkownikiem może być osoba zatrudniona w szkole, osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilno-prawnej, osoba odbywająca staż w szkole;

·      Identyfikator użytkownika – jest to ciąg znaków jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym;

·      Administrator Systemu Informatycznego (ASI) – pracownik odpowiedzialny za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, oraz stosowanie technicznych i organizacyjnych środków ochrony stosowanych w tym systemie;

·      Sieć lokalna – połączenie komputerów pracujących w szkole w celu wymiany danych (informacji) dla własnych potrzeb, przy wykorzystaniu urządzeń telekomunikacyjnych;

·      Sieć publiczna – sieć telekomunikacyjna, niebędąca siecią wewnętrzną służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z poźn. zm.);

·      Sieć telekomunikacyjna – urządzenia telekomunikacyjne zestawione i połączone w sposób umożliwiający przekaz sygnałów pomiędzy określonymi zakończeniami sieci za pomocą przewodów, fal radiowych, bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz.852 z późn. zm.);

·      System informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych; Przetwarzanie danych – rozumie się to w tym dokumencie, jako jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie;

·      Zabezpieczenie danych w systemie informatycznym – wdrożenie i wykorzystywanie stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem;  Teletransmisja – przesyłanie informacji za pomocą sieci telekomunikacyjnej;

·      Teletransmisja – przesyłanie informacji za pomocą sieci telekomunikacyjnej;

·      Aplikacja – program komputerowy wykonujący konkretne zadanie;

·      Wysoki poziom bezpieczeństwa – musi występować wtedy, gdy przynajmniej jedno urządzenie systemu informatycznego, służące do przetwarzania danych osobowych, połączone jest z siecią publiczną,

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

I.1 Wykaz budynków w których przetwarzane są dane osobowe

§ 2

LP.

ADRES – BUDYNEK

POMIESZCZENIA

1.

41-500 Chorzów, ul. Katowicka 64

gabinet dyrektora

gabinety wicedyrektorów

sekretariat

księgowość

gabinet pedagoga szkolnego

gabinet higienistki szkolnej

biblioteka

pokoje nauczycielskie

sale lekcyjne

 

Dokumenty archiwizuje się w archiwum znajdującym się w piwnicy w budynku przy ul. Katowickiej 64 w Chorzowie.

 

I.2 Zbiory danych przetwarzanych w systemach informatycznych i opis struktury przetwarzanych danych osobowych

§ 3

ZBIÓR DANYCH

OSOBOWYCH

PROGRAM

INFORMATYCZNY

SŁUŻĄCY

DO PRZETWARZANIA

ZBIORU DANYCH

STRUKTURA DANYCH

Pracownicy

Płatnik

PESEL/ NIP/ imię/nazwisko/ adres/ data i miejsce urodzenia

Qwark

PESEL/ imię i nazwisko/nazwisko rodowe/ data i miejsce urodzenia/ płeć/adres stały/ numer telefonu/ e-mail/ dowód osobisty (seria i nr, wydany przez, data wydania)/ imię ojca/ imię matki/ stan cywilny i rodzinny/ numer legitymacji służbowej/ posiada gospodarstwo rolne/ emeryt/ rencista/ obywatelstwo obce/ osoba kontaktowa/ wykształcenie/ nazwa szkoły i rok ukończenia/ warunki zatrudnienia/ staż pracy/ staż pracy/ tytuł zawodowy/ nieobecności w pracy

Qwant

PESEL/ NIP/ imię/nazwisko/ adres/ data i miejsce urodzenia/ numer konta bankowego

SIO

PESEL/płeć/wykształcenie/ nazwa szkoły i rok ukończenia/ warunki zatrudnienia/ staż pracy/ historia pracy, kary, nagrody/ tytuł zawodowy/ zawód wyuczony i wykonywany/ uzyskane kwalifikacje/ nieobecności w pracy

Uczniowie

Świadectwa

PESEL/imię i nazwisko/ data i miejsce urodzenia/ informacje o wynikach w nauce

 

I.3 Zbiory danych przetwarzanych tradycyjnie

§ 4

ZBIÓR DANYCH

OSOBOWYCH

DOKUMENTACJA

STRUKTURA DANYCH

Pracownicy

Akta osobowe

PESEL/imię i nazwisko/nazwisko rodowe/ data i miejsce urodzenia/płeć/adres stały/ numer telefonu/ e-mail/ dowód osobisty (seria i nr, wydany przez, data wydania)/ imię ojca/ imię matki/ stan cywilny i rodzinny/stosunek do służby wojskowej (dokument wojskowy, seria i numer, stopień wojskowy)/ numer legitymacji służbowej/ posiada gospodarstwo rolne/ emeryt/ rencista/ obywatelstwo obce/ osoba kontaktowa/ wykształcenie/ nazwa szkoły i rok ukończenia/ warunki zatrudnienia/ staż pracy/ historia pracy, kary, nagrody/ tytuł zawodowy/ zawód wyuczony i wykonywany/ uzyskane kwalifikacje/ nieobecności w pracy

Ewidencja akt osobowych

imię i nazwisko/ data i miejsce urodzenia/ adres stały

Orzeczenia lekarskie

do celów sanitarnoepidemiologicznych

PESEL/ imię i nazwisko/ adres stały/ informacje o stanie zdrowia

Oświadczenia i wnioski

do funduszu socjalnego

imię i nazwisko/ adres stały/ wysokość zarobków

Listy płac

PESEL/ imię i nazwisko/ stanowisko/ numer konta bankowego

Karty zasiłkowe

PESEL/NIP/imię i nazwisko/nazwisko rodowe/ data i miejsce urodzenia/ adres stały/okresy niezdolności do pracy

Karty zarobkowe

PESEL/NIP/imię i nazwisko/nazwisko rodowe/ data i miejsce urodzenia/ adres stały/wysokość zarobków/ warunki pracy (wymiar etatu, okres umowy)

Informacje o zarobkach

(PIT-y)

PESEL/NIP/imię i nazwisko/nazwisko rodowe/ data i miejsce urodzenia/ adres stały/wysokość zarobków

Zaświadczenia

PESEL/NIP/imię i nazwisko/nazwisko rodowe/ data i miejsce urodzenia/ adres stały/wysokość zarobków/ warunki pracy

Dokumentacja

ubezpieczeniowa

PESEL/imię i nazwisko/nazwisko rodowe/ data i miejsce urodzenia/ adres stały/ informacje o stanie zdrowia

Protokoły powypadkowe

imię i nazwisko/nazwisko rodowe/ data i miejsce urodzenia/ adres stały/ informacje o stanie zdrowia

Arkusz organizacyjny

PESEL/imię i nazwisko/ staż pracy/ historia pracy (kary, nagrody)/ tytuł zawodowy/ ukończone kursy/ uzyskane kwalifikacje/ zawód wyuczony i zawód wykonywany/ warunki zatrudnienia/ nieobecności w pracy

Dokumentacja awansów

zawodowych nauczycieli

imię i nazwisko/ data i miejsce urodzenia/ adres stały/ wykształcenie/ historia pracy/ uzyskane kwalifikacje

Uczniowie

Dokumentacja uczniów

PESEL/imię i nazwisko/nazwisko rodowe/ data i miejsce urodzenia/ płeć/adres stały /numer telefonu/e-mail/ dowód osobisty (seria, nr i rodzaj, wydany przez, data wydania)/ imię i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych), adresy rodziców (opiekunów prawnych)/stan cywilny/ numer legitymacji szkolnej/ obywatelstwo obce/osoba kontaktowa/ wykształcenie/ historia nauki/ nazwa szkoły i rok ukończenia/ numer konta/ wyznanie/ informacje o stanie zdrowia

Księga uczniów

PESEL/imię i nazwisko/nazwisko rodowe/ data i miejsce urodzenia/ płeć/adres stały imię, nazwiska i adresy rodziców (opiekunów prawnych)

Arkusze ocen

PESEL/imię i nazwisko/nazwisko rodowe/ data i miejsce urodzenia/ płeć/adres stały (miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania)/ imię, nazwiska i adresy rodziców (opiekunów prawnych)/ wyznanie

Dzienniki lekcyjne

PESEL/imię i nazwisko/nazwisko rodowe/ data i miejsce urodzenia/ płeć/adres stały (miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania)/numer telefonu/ dowód osobisty (seria, nr i rodzaj, wydany przez, data wydania)/ imię i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych), adresy i numer telefonu rodziców (opiekunów prawnych)/ stan cywilny/ obywatelstwo obce/ nieobecności w szkole/

Księga wydanych

legitymacji i legitymacje

imię i nazwisko/data urodzenia/ adres/ klasa/numer legitymacji

Rejestr zaświadczeń

i zaświadczenia

imię i nazwisko/data i miejsce urodzenia/ adres/klasa/

Księga absolwentów

imię i nazwisko/ numer w księdze uczniów/ numer świadectwa/ data ukończenia szkoły

Świadectwa i duplikaty

PESEL/imię i nazwisko/ data i miejsce urodzenia/ data wydania/ uzyskane oceny

Dokumentacja

ubezpieczeniowa

PESEL/imię i nazwisko/nazwisko rodowe/ data i miejsce urodzenia/ adres stały

Protokoły powypadkowe

imię i nazwisko/nazwisko rodowe/ data i miejsce urodzenia/ adres stały/ informacje o stanie zdrowia

Karta zdrowia ucznia

PESEL/imię i nazwisko/ data i miejsce urodzenia/ adres/ imiona rodziców/ informacje o stanie zdrowia

Karty szczepień

PESEL/imię i nazwisko/ data i miejsce urodzenia/ adres/ imiona rodziców/ informacje o stanie zdrowia

Karty biblioteczne

imię i nazwisko/ data i miejsce urodzenia/ adres

 

 

 

I.4 System przetwarzania danych osobowych

§ 5

W skład systemu wchodzą:

·      dokumentacja papierowa (korespondencja, dokumenty pracowników i uczniów);

·      wydruki komputerowe;

·      urządzenia i oprogramowanie komputerowe służące do przetwarzania informacji;

·      procedury przetwarzania danych w tym systemie, w tym procedury awaryjne.

§ 6

Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami jest następujący:

PŁACE → PŁATNIK

Listy płac sporządza pracownik księgowości przy użyciu systemu komputerowego program płacowy Qwark QNT Systemy Informatyczne, ul. Knurowska 41-800 Zabrze;

Sposób przekazywania danych: dokumenty księgowe są księgowane przy użyciu systemu komputerowego program księgowy Qwant QNT Systemy Informatyczne, ul. Knurowska 41-800 Zabrze;

PŁACE → ING Bank Śląski w Katowicach.

Z programu Biznes on-line SA przekazywane są dane dotyczące należnych kwot przelewanych na konta pracowników.

Pozostałe programy są niezależne i posiadają samodzielne bazy danych. Przetwarzanie danych osobowych w systemie informatycznym odbywa się przy zachowaniu wysokiego poziom bezpieczeństwa.

 

I.5 Środki techniczne i organizacyjne stosowane w przetwarzaniu danych

I.5.1 Cele i zasady funkcjonowania polityki bezpieczeństwa

§ 7

Realizując Politykę bezpieczeństwa informacji zapewnia ich:

·      poufność – informacja nie jest udostępniana lub ujawniana nieupoważnionym osobom, podmiotom i procesom,

·      integralność – dane nie zostają zmienione lub zniszczone w sposób nie autoryzowany,

·      dostępność – istnieje możliwość wykorzystania ich na żądanie, w założonym czasie, przez autoryzowany podmiot,  rozliczalność – możliwość jednoznacznego przypisania działań poszczególnym osobom,

·      autentyczność – zapewnienie, że tożsamość podmiotu lub zasobu jest taka, jak deklarowana,

·      niezaprzeczalność – uczestnictwo w całości lub części wymiany danych przez jeden z podmiotów uczestniczących w tej wymianie jest niepodważalne,

·      niezawodność – zamierzone zachowania i skutki są spójne.

§ 8

Polityka bezpieczeństwa informacji w Szkole ma na celu zredukowanie możliwości wystąpienia negatywnych konsekwencji naruszeń w tym zakresie, tj.:

1) naruszeń danych osobowych rozumianych jako prywatne dobro powierzone Szkole;

2) naruszeń przepisów prawa oraz innych regulacji;

3) utraty lub obniżenia reputacji Szkoły;

4) strat finansowych ponoszonych w wyniku nałożonych kar;

5) zakłóceń organizacji pracy spowodowanych nieprawidłowym działaniem systemów.

§ 9

Realizując Politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych Szkoła dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

·      przetwarzane zgodnie z prawem,

·      zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

·      merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celu, w jakim są przetwarzane,

·      przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

I.5.2 Kompetencje i odpowiedzialność w zarządzaniu bezpieczeństwem danych osobowych

§ 10

Za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z prawem, celami przetwarzania lub przechowywanie ich w sposób niezapewniający ochrony interesów osób, których te dane dotyczą grozi odpowiedzialność karna wynikająca z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych lub pracownicza na zasadach określonych w kodeksie pracy.

§ 11

Administrator Danych Osobowych (ADO):

·      formułuje i wdraża warunki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

·      decyduje o zakresie, celach oraz metodach przetwarzania i ochrony danych osobowych,

·      odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych w Szkole.

§ 12

Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI):

·      egzekwuje zgodnie z prawem przetwarzanie danych osobowych w Szkole w imieniu ADO,

·      wydaje upoważnienie do przetwarzania danych osobowych określając w nich zakres i termin ważności – wzór upoważnienia określa załącznik nr 1,

·      prowadzi ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych – wzór rejestru określa załącznik nr 2,

·      ewidencjonuje oświadczenia osób upoważnionych o zaznajomieniu się z zasadami zachowania bezpieczeństwa danych – wzór oświadczenia określa załącznik nr 3,

·      określa potrzeby w zakresie stosowanych w Szkole zabezpieczeń i nadzoruje prawidłowość ich wdrożenia,

·      udziela wyjaśnień i interpretuje zgodność stosowanych rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych z przepisami prawa,

·      bierze udział w podnoszeniu świadomości i kwalifikacji osób przetwarzających dane osobowe w Szkole i zapewnia odpowiedni poziom przeszkolenia w tym zakresie.

§ 13

Administrator Systemu Informatycznego (ASI) – pracownik Szkoły wyznaczony przez Dyrektora:

·      zarządza bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym zgodnie z wymogami prawa i wskazówkami ABI,

·      doskonali i rozwija metody zabezpieczenia danych przed zagrożeniami związanymi z ich przetwarzaniem,

·      przydziela identyfikatory użytkownikom systemu informatycznego oraz zaznajamia ich z procedurami ustalania i zmiany haseł dostępu,

·      nadzoruje prace związane z rozwojem, modyfikacją, serwisowaniem i konserwacją systemu,

·      zapewnia bezpieczeństwo wewnętrznego i zewnętrznego obiegu informacji w sieci i zabezpieczenie łączy zewnętrznych,

·      prowadzi nadzór nad archiwizacją zbiorów danych oraz zabezpiecza elektroniczne nośniki informacji zawierających dane osobowe.

§ 14

Pracownik przetwarzający dane (PPD) – pracownik upoważniony przez ABI:

·      chroni prawo do prywatności osób fizycznych powierzających Szkole swoje dane osobowe poprzez przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Polityce bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym Szkoły,

·      zapoznaje się zasadami określonymi w Polityce bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym Szkoły i składa oświadczenie o znajomości tych przepisów.

 

I.5.3 Zasady udzielania dostępu do danych osobowych

§ 15

Dostęp do danych osobowych może mieć wyłącznie osoba zaznajomiona z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zasadami zawartymi w obowiązującej w Szkole Polityce bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym. Osoba zaznajomiona z zasadami ochrony danych potwierdza to w pisemnym oświadczeniu.

§ 16

Dostęp do danych osobowych może mieć wyłącznie osoba posiadająca pisemne oraz imienne upoważnienie wydane przez ABI.

§ 17

ABI może wyznaczyć upoważnionych do przetwarzania danych osobowych pracowników Szkoły do nadzoru nad upoważnionymi pracownikami podmiotów zewnętrznych lub innymi upoważnionymi osobami przetwarzającymi dane osobowe w Szkole.

 

 

I.5.4 Udostępnianie i powierzanie danych osobowych

§ 18

Dane osobowe mogą być udostępnione osobom i podmiotom z mocy przepisów prawa lub jeżeli w sposób wiarygodny uzasadnią one potrzebę ich posiadania, a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których one dotyczą.

§ 19

Udostępnienie danych może nastąpić na pisemny wniosek zawierający następujące elementy:

·      adresat wniosku (administrator danych),

·      wnioskodawca,

·      podstawa prawna (wskazanie potrzeby),

·      wskazanie przeznaczenia,

·      zakres informacji.

§ 20

Administrator odmawia udostępnienia danych jeżeli spowodowałoby to naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą lub innych osób.

§ 21

Powierzenie danych może nastąpić wyłącznie w drodze pisemnej umowy, w której osoba przyjmująca dane zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Umowa powinna zawierać informacje o podstawia prawnej powierzenia danych, celu i sposobie ich przetwarzania.

§ 22

Każda osoba fizyczna, której dane przetwarzane są w Szkole, ma prawo zwrócić się z wnioskiem o udzielenie informacji związanych z przetwarzaniem tych danych, prawo do kontroli i poprawiania swoich danych osobowych, a także w przypadkach określonych w art. 32 ust 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec przekazywania ich innym podmiotom.

§ 23

Sprawy związane z udzielaniem informacji w tym zakresie prowadzi ABI, udzielając informacji o zawartości zbioru danych na piśmie zgodnie ze wzorem w załączniku nr 4.

 

I.5.5 Bezpieczeństwo w przetwarzaniu danych osobowych w formie tradycyjnej

§ 24

Pomieszczenia, w których znajdują się przetwarzane zbiory danych osobowych pozostają zawsze pod bezpośrednim nadzorem upoważnionego do ich przetwarzania pracownika. Opuszczenie pomieszczenia, w których znajdują się zbiory danych osobowych musi być poprzedzone przeniesieniem zbioru danych do odpowiednio zabezpieczonego miejsca. Przy planowanej dłuższej nieobecności pracownika pomieszczenie winno być zamknięte na klucz.

§ 25

Klucze do szaf, w których przechowywane są dane osobowe mają jedynie pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w zakresie zgodnym z kategorią danych.

Dostęp do pokoi jest kontrolowany za pomocą monitoringu wizyjnego.

§ 26

Korzystanie ze zbiorów danych osobowych przez osoby niezatrudnione w Szkole powinno odbywać się po uzyskaniu upoważnienia lub skonsultowane z ABI w przypadku osób upoważnionych do przetwarzania tych danych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów.

 

I.5.6 Bezpieczeństwo w przetwarzaniu danych osobowych w systemach informatycznych

§ 27

Zasady bezpiecznego użytkowania systemu informatycznego zawarte są w Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, obligatoryjnej do zapoznania się i stosowania przez wszystkich użytkowników systemu informatycznego szkoły.

 

I.6 Analiza ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych

 

 

I.6.1 Identyfikacja zagrożeń

§ 28

FORMA PRZETWARZANIA DANYCH

ZAGROŻENIA

dane przetwarzane w sposób

tradycyjny

·  oszustwo, kradzież, sabotaż;

·  zdarzenia losowe (powódź, pożar);

·  zaniedbania pracowników szkoły (niedyskrecja, udostępnienie danych osobie nieupoważnionej);

·  niekontrolowana obecność nieuprawnionych osób w obszarze przetwarzania;

·  pokonanie zabezpieczeń fizycznych;

·  podsłuchy, podglądy;

·  ataki terrorystyczne;

·  brak rejestrowania udostępniania danych;

·  niewłaściwe miejsce i sposób przechowywania dokumentacji;

dane przetwarzane w systemach

informatycznych

·  nie przydzielenie użytkownikom systemu informatycznego identyfikatorów;

·  niewłaściwa administracja systemem;

·  niewłaściwa konfiguracja systemu;

·  zniszczenie (sfałszowanie) kont użytkowników;

·  kradzież danych kont;

·  pokonanie zabezpieczeń programowych;

·  zaniedbania pracowników szkoły (niedyskrecja, udostępnienie danych osobie nieupoważnionej);

·  niekontrolowana obecność nieuprawnionych osób w obszarze przetwarzania;

·  zdarzenia losowe (powódź, pożar);

·  niekontrolowane wytwarzanie i wypływ danych poza obszar przetwarzania z pomocą nośników informacji i komputerów przenośnych;

·  naprawy i konserwacje systemu lub sieci teleinformatycznej wykonywane przez osoby nieuprawnione;

·  przypadkowe bądź celowe uszkodzenie systemów i aplikacji informatycznych lub sieci;

·  przypadkowe bądź celowe modyfikowanie systemów i aplikacji informatycznych lub sieci;

·  przypadkowe bądź celowe wprowadzenie zmian do chronionych danych osobowych

·  brak rejestrowania zdarzeń tworzenia lub modyfikowania danych;

 

 

I.6.2 Sposób zabezpieczenia danych

§ 29

FORMA PRZETWARZANIA DANYCH

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY

dane przetwarzane w sposób

tradycyjny

·  przechowywanie danych w pomieszczeniach zamykanych na zamki patentowe;

·  przechowywanie danych osobowych w szafach zamykanych na klucz;

·  zastosowanie czujników ruchu informujących firmę ochroniarską o nieautoryzowanym wejściu do budynku;

·  zastosowanie monitoringu wizyjnego regulującego gospodarkę kluczami;

·  przetwarzanie danych wyłącznie przez osoby posiadających upoważnienie nadane przez ABI;

·  zapoznanie pracowników z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz obsługą systemu służącego do ich przetwarzania;

dane przetwarzane w systemach

informatycznych

·  kontrola dostępu do systemów;

·  zastosowanie programów antywirusowych i innych regularnie aktualizowanych narzędzi ochrony;

·  stosowanie ochrony zasilania;

·  systematyczne tworzenie kopii zapasowych zbiorów danych przetwarzanych w systemach informatycznych;

·  składowanie danych sensytywnych oraz nośników wymiennych i nośników kopii zapasowych w odpowiednio zabezpieczonych szafach;

·  zabezpieczenie pomieszczenia serwerowni;

·  przydzielenie pracownikom indywidualnych kont użytkowników i haseł;

·  stosowanie indywidualnych haseł logowania do poszczególnych programów;

·  właściwa budowa hasła;

 

I.6.3 Określenie wielkości ryzyka

§ 30

Poziom ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych jest niski. Zastosowane techniczne i organizacyjne środki ochrony są adekwatne do stwierdzonego poziomu ryzyka dla poszczególnych systemów, rodzajów zbiorów i kategorii danych osobowych.

 

I.6.4 Identyfikacja obszarów wymagających szczególnych zabezpieczeń

§ 31

Uwzględniając kategorie przetwarzanych danych oraz zagrożenia zidentyfikowane w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka dla systemów informatycznych, stosuje się wysoki poziom bezpieczeństwa. Administrator Bezpieczeństwa Informacji i Administrator Systemów Informatycznych przeprowadzają okresową analizę ryzyka dla poszczególnych systemów i na tej podstawie przedstawiają Administratorowi Danych Osobowych propozycje dotyczące zastosowania środków technicznych i organizacyjnych, celem zapewnienia właściwej ochrony przetwarzanym danym.

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

II.1 Nadawanie i rejestrowanie uprawnień do przetwarzania danych w systemie

informatycznym

§ 32

Przetwarzać dane osobowe w systemach informatycznych może wyłącznie osoba posiadająca pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w Szkole.

§ 33

Za tworzenie, modyfikację i nadawanie uprawnień kontom użytkowników odpowiada ASI.

§ 34

ASI nadaje uprawnienia w systemie informatycznym na podstawie upoważnienia nadanego pracownikowi przez ABI.

§ 35

Usuwanie kont stosowane jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, standardowo, przy ustaniu potrzeby utrzymywania konta danego użytkownika ulega ono dezaktywacji w celu zachowania historii jego aktywności.

§ 36

Osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych zobowiązane są do zachowania tajemnicy w zakresie tych danych oraz sposobów ich zabezpieczenia. Obowiązek ten istnieje również po ustaniu stosunku pracy, co jest równoznaczne z cofnięciem uprawnień do przetwarzania danych osobowych.

II.2 Zabezpieczenie danych w systemie informatycznym

§ 37

Ochronę przed awariami zasilania oraz zakłóceniami w sieci energetycznej serwera i stacji roboczych, na których przetwarzane są dane osobowe zapewniają zasilacze UPS.

§ 38

W przypadkach awaryjnych, takich jak nagły brak zasilania, ciągłość funkcjonowania systemu informatycznego podtrzymuje bateria zasilająca serwerowni. W czasie pracy baterii zasilającej ASI dokonuje oceny sytuacji i podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu zachowania integralności danych oraz przywrócenia normalnego funkcjonowania systemu.

§ 39

Oprogramowanie wykorzystywane do przetwarzania danych posiada własny system kont (zabezpieczonych hasłami) i uprawnień. Zmiany hasła jest wymuszona automatycznie przez system.

§ 40

Hasła do systemu stacji roboczych kontrolowanych przez kontroler domeny (PDC) mają długość przynajmniej 8 znaków (duże i małe litery oraz cyfry lub znaki specjalne) i okres ważności ustawiony na nie dłużej niż 1 miesiąc. Hasło nie może być zapisywane lub przechowywane w miejscu dostępnym dla osób nieuprawnionych.

§ 41

W przypadku utracenia hasła użytkownik ma obowiązek skontaktować się z ASI celem uzyskania nowego hasła.

§ 42

Hasła użytkowników uprzywilejowanych posiadających uprawnienia na poziomie administratorów systemów informatycznych objęte są takimi samymi restrykcjami dotyczącymi ich poufności jak pozostałe hasła.

§ 43

System informatyczny przetwarzający dane osobowe musi posiadać mechanizmy pozwalające na odnotowanie faktu wykonania operacji na danych. W szczególności zapis ten powinien obejmować:

·      rozpoczęcie i zakończenie pracy przez użytkownika systemu,

·      operacje wykonywane na przetwarzanych danych,

·      przesyłanie za pośrednictwem systemu danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym innym podmiotom nie będącym właścicielem ani współwłaścicielem systemu,

·      nieudane próby dostępu do systemu informatycznego przetwarzającego dane osobowe oraz nieudane próby wykonania operacji na danych osobowych,

·      błędy w działaniu systemu informatycznego podczas pracy danego użytkownika.

§ 44

System informatyczny powinien zapewnić zapis faktu przekazania danych osobowych

z uwzględnieniem:

·      identyfikatora osoby, której dane dotyczą,

·      osoby przesyłającej dane,

·      odbiorcy danych,

·      zakresu przekazanych danych osobowych,

·      daty operacji,

·      sposobu przekazania danych.

§ 45

Stosuje się aktywną ochronę antywirusową lub w przypadku braku takiej możliwości przynajmniej raz w tygodniu skanowanie całego systemu (w poszukiwaniu „złośliwego oprogramowania”) na każdym komputerze, na którym przetwarzane są dane osobowe.

Za dokonywanie skanowania systemu w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania (w przypadku braku ochrony rezydentnej) i aktualizację bazy wirusów odpowiada użytkownik stacji roboczej.

II.3 Zasady bezpieczeństwa podczas pracy w systemie informatycznym

§ 46

W celu rozpoczęcia pracy w systemie informatycznym użytkownik:

1)   loguje się do systemu operacyjnego przy pomocy identyfikatora i hasła (autoryzacja użytkownika w bazie usług katalogowych),

2)   loguje się do programów i systemów wymagających dodatkowego wprowadzenia unikalnego identyfikatora i hasła.

 

§ 47

W sytuacji tymczasowego zaprzestania pracy na skutek nieobecności przy stanowisku komputerowym należy uniemożliwić osobom postronnym korzystanie z systemu informatycznego poprzez wylogowanie się z sytemu lub uruchomienie wygaszacza ekranu chroniony hasłem.

§ 48

W sytuacji gdy wgląd w wyświetlane na monitorze dane może mieć nieuprawniona osoba należy tymczasowo zmienić widok wyświetlany na monitorze lub obrócić monitor (przymknąć ekran laptopa) w sposób uniemożliwiający wgląd w wyświetlaną treść.

§ 49

Użytkownik wyrejestrowuje się z systemu informatycznego przed wyłączeniem stacji komputerowej poprzez zamknięcie programu przetwarzającego dane oraz wylogowanie się z systemu operacyjnego.

§ 50

Zawieszenie korzystania z systemu informatycznego może nastąpić losowo wskutek awarii lub planowo (np. w celu konserwacji sprzętu). Planowe zawieszenie prac jest poprzedzone poinformowaniem pracowników Szkoły przez ASI na co najmniej 30 minut przed planowanym zawieszeniem.

§ 51

Pracownik korzystający z systemu informatycznego zobowiązany jest do powiadomienia ASI w razie:

·      podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa systemu;

·      braku możliwości zalogowania się użytkownika na jego konto;

·      stwierdzenia fizycznej ingerencji w przetwarzana dane;

·      stwierdzenia użytkowania narzędzia programowego lub sprzętowego.

§ 52

Na fakt naruszenia zabezpieczeń systemu mogą wskazywać:

·      nietypowy stan stacji roboczej (np. brak zasilania, problemy z uruchomieniem);

·      wszelkiego rodzaju różnice w funkcjonowaniu systemu (np. komunikaty informujące o błędach, brak dostępu do funkcji systemu, nieprawidłowości w wykonywanych operacjach);

·      różnice w zawartości zbioru danych osobowych (np. brak lub nadmiar danych);

·      inne nadzwyczajne sytuacje.

 

II.4 Tworzenie kopii zapasowych

§ 53

Dane systemów kopiowane są w trybie tygodniowym (kopie baz danych, kopia awaryjna systemu serwera). Kopie awaryjne danych zapisywanych w programach wykonywane są co tydzień (w ostatni dzień roboczy tygodnia po zakończeniu pracy). Kopie programów i narzędzi programowych służących do przetwarzania danych tworzy się metodą całościową każdorazowo przed aktualizacją na macierzy dyskowej.

 

§ 54

Odpowiedzialnym za wykonanie kopii danych i kopii awaryjnych jest pracownik obsługujący dany program przetwarzający dane. Kopie zbiorów umieszczonych na serwerze wykonywane są automatycznie dedykowanym oprogramowaniem wytworzonym we własnym zakresie.

§ 55

Dodatkowe kopie wynikające z np. zmiany platformy sprzętowej i kopie awaryjne przechowywane są w szafie metalowej . Osobą odpowiedzialną za wymianę kopii awaryjnych na aktualne jest ASI.

§ 56

Okresową weryfikację kopii bezpieczeństwa pod kątem ich przydatności do odtworzenia danych przeprowadza ASI.

§ 57

Usuwanie kopii danych następuje poprzez bezpieczne kasowanie. Nośniki danych, na których zapisywane są kopie bezpieczeństwa niszczy się trwale w sposób mechaniczny.

 

II.5 Udostępnienie danych

§ 58

Dane osobowe przetwarzane w systemach informatycznych mogą być udostępnione osobom i podmiotom z mocy przepisów prawa.

 

II.6 Przeglądy i konserwacje systemów

§ 59

Wszelkie prace związane z naprawami i konserwacją systemu informatycznego przetwarzającego dane osobowe mogą być wykonywane wyłącznie przez pracowników Szkoły lub przez upoważnionych przedstawicieli wykonawców.

§ 60

Prace wymienione w § 59 powinny uwzględniać wymagany poziom zabezpieczenia tych danych przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.

§ 61

Przed rozpoczęciem prac wymienionych w § 59 przez osoby niebędące pracownikami Szkoły należy dokonać potwierdzenia tożsamości tychże osób.

 

II.7 Niszczenie wydruków i nośników danych

§ 62

Wszelkie wydruki z systemów informatycznych zawierające dane osobowe przechowywane są w miejscu uniemożliwiającym ich odczyt przez osoby nieuprawnione, w zamkniętych szafach lub pomieszczeniach i po upływie ich przydatności są niszczone przy użyciu niszczarek.

 

§ 63

Niszczenie zapisów na nośnikach danych powinno odbywać się poprzez wymazywanie informacji oraz formatowanie nośnika.

§ 64

Uszkodzone nośniki danych przed ich wyrzuceniem należy fizycznie zniszczyć w niszczarce.

§ 65

Po wykorzystaniu wydruki zawierające dane osobowe powinny być niszczone w niszczarce.

 

 

INSTRUKCJA

POSTĘPOWANIA W SYTUACJI NARUSZENIA DANYCH

III.1 Istota naruszenia danych osobowych

§ 66

Naruszeniem danych osobowych jest każdy stwierdzony fakt nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych, udostępnienia lub umożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym, zabrania danych przez osobę nieupoważnioną, uszkodzenia jakiegokolwiek elementu systemu informatycznego, a w szczególności:

·      nieautoryzowany dostęp do danych,

·      nieautoryzowane modyfikacje lub zniszczenie danych,

·      udostępnienie danych nieautoryzowanym podmiotom,

·      nielegalne ujawnienie danych,

·      pozyskiwanie danych z nielegalnych źródeł.

 

III.2 Postępowanie w przypadku naruszenia danych osobowych

§ 67

Każdy pracownik Szkoły, który stwierdzi fakt naruszenia bezpieczeństwa danych przez osobę przetwarzającą dane osobowe, bądź posiada informację mogącą mieć wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić to ABI / ADO.

§ 68

Każdy pracownik Szkoły, który stwierdzi fakt naruszenia bezpieczeństwa danych ma obowiązek podjąć czynności niezbędne do powstrzymania skutków naruszenie ochrony oraz ustalić przyczynę i sprawcę naruszenia ochrony.

§ 69

W przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa danych należy zaniechać wszelkich działań mogących utrudnić analizę wystąpienia naruszenia i udokumentowanie zdarzenia oraz nie opuszczać bez uzasadnionej potrzeby miejsca zdarzenia do czasu przybycia ABI.

§ 70

ABI podejmuje następujące kroki:

·      zapoznaje się z zaistniałą sytuacją i wybiera sposób dalszego postępowania uwzględniając zagrożenie w prawidłowości pracy Szkoły,

·      może zażądać dokładnej relacji z zaistniałego naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych od osoby powiadamiającej, jak również od każdej innej osoby, która może posiadać informacje w związku z zaistniałym naruszeniem,

·      rozważa celowość i potrzebę powiadamiania o zaistniałym naruszeniu ADO,

·      nawiązuje kontakt ze specjalistami spoza urzędu (jeśli zachodzi taka potrzeba).

§ 71

ABI dokumentuje zaistniały przypadek naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych sporządzając raport wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5.

§ 72

ABI zasięga potrzebnych mu opinii i proponuje działania naprawcze (w tym także ustosunkowuje się do kwestii ewentualnego odtworzenia danych z zabezpieczeń oraz terminu wznowienia przetwarzania danych osobowych).

 

III.3 Sankcje karne

§ 73

Wobec osoby, która w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych nie podjęła działania określonego w niniejszym dokumencie, a w szczególności nie powiadomiła odpowiedniej osoby zgodnie z określonymi zasadami wszczyna się postępowanie dyscyplinarne.

§ 74

Kara dyscyplinarna, wobec osoby uchylającej się od powiadomienia o naruszeniu danych osobowych nie wyklucza odpowiedzialności karnej tej osoby zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 2 – Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z zasadami zachowania bezpieczeństwa danych osobowych

Załącznik nr 4 – Informacja o zawartości zbioru danych

Załącznik nr 5 – Raportu z naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do „Polityki bezpieczeństwa” w ZSGU w Chorzowie

 

 

Chorzów, dnia ……………………..

 

...........................................................

                           (pieczęć Szkoły)

 

 

 

 

UPOWAŻNIENIE nr ….. / 2013

do przetwarzania danych osobowych

 

 

 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 10 poz. 926 z późn. zm.) upoważniam Panią/Pana ……………………….

zatrudnioną (ego) w Zespole Szkół Gastronomiczno - Usługowych w Chorzowie na stanowisku ……………………………. do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych w okresie od dnia 3 września 2013r. do odwołania upoważnienia w zakresie określonym obowiązkach służbowych.

Wyżej wymieniona osoba została wpisana do ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych w Szkole.

 

 

 

........................................................

(podpis Administratora Bezpieczeństwa Informacji)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

Załącznik nr 2 do Polityki bezpieczeństwa w ZSGU w Chorzowie

 

Chorzów, dnia ……………................ r.

 

...........................................................

                           (pieczęć Szkoły)

 

 

REJESTR OSÓB UPOWAŻNIONYCH

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

L.p.

Imię i nazwisko

Identyfikator użytkownika*

Zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Data nadania uprawnień i podpis ABI

Data odebrania uprawnień i podpis ABI

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Wypełnia się tylko dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, które zostały dopuszczone do przetwarzania danych osobowych w systemie.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

do „Polityki bezpieczeństwa w ZSGU w Chorzowie

 

 

 

Chorzów, dnia ……………………

 

………………………

(imię i nazwisko)

 ……………………..

  (stanowisko)

 

OŚWIADCZENIE

o zachowaniu poufności

i zapoznaniu się z przepisami

 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, do których mam lub będę miał/a dostęp w związku z wykonywaniem zadań i obowiązków służbowych wynikających ze stosunku pracy, zarówno w czasie trwania umowy , jak i po jej ustaniu.

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o obowiązujących w Szkole zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych, określonych w „Polityce bezpieczeństwa informacji Zespołu Szkół Gastronomiczno - Usługowych w Chorzowie” i zobowiązuję się ich przestrzegać.

W szczególności oświadczam, że bez upoważnienia nie będę wykorzystywał/a danych osobowych ze zbiorów znajdujących się w Szkole.

Zostałem/am zapoznany/a z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia MSWiA w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024). Poinformowano mnie również o grożącej, stosownie do przepisów rozdziału 8 Ustawy o ochronie danych osobowych odpowiedzialności karnej. Niezależnie od odpowiedzialności przewidzianej w wymienionych przepisach, mam świadomość, ze złamanie zasad ochrony danych osobowych, obowiązujących w Zespole Szkół Gastronomiczno - Usługowych w Chorzowie może zostać uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną.

 

...................................................

(podpis pracownika)

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4

Do „Polityki bezpieczeństwa w ZSGU w Chorzowie

 

Chorzów, dnia ……………................ r.

 

...........................................................

                           (pieczęć Szkoły)

........................................................

(imię i nazwisko)

........................................................

…………………………………..

(adres)

 

 

INFORMACJA

o zawartości zbioru danych osobowych

 

W związku z Pani/Pana wnioskiem z dnia ………………………… r. o udzielenie informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Zespole Szkół Gastronomiczno - Usługowych w Chorzowie działając na podstawie art. 33 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych informuję, że zbiór danych zawiera następujące Pani/Pana dane osobowe: …………………………………..…………………..…………………………………………………………………………………….......................................................................................

Powyższe dane przetwarzane są w Zespole Szkół Gastronomiczno - Usługwych w Chorzowie w celu ……………………………………………… z zachowaniem wymaganych zabezpieczeń i zostały uzyskane ………….……………..……………………. (podać sposób).

Powyższe dane nie były / były udostępniane ………………………………………….. (podać komu) w celu …………………………………………… (podać cel przekazania danych).

Zgodnie z rozdziałem 4 Ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do kontroli danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy, prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych innemu administratorowi danych osobowych.

 

 

...........................................................

(podpis Administratora Bezpieczeństwa Informacji)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5

Do „Polityki bezpieczeństwa w ZSGU w Chorzowie

 

Chorzów, dnia ……………................ r.

 

...........................................................

                           (pieczęć Szkoły)

 

RAPORT Z NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - USŁUGOWYCH

 

 

1. Data: ....................................................... r.                      Godzina: ..................................................

2. Osoba powiadamiająca o zaistniałym zdarzeniu: ..............................................................................

................................................................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa użytkownika - jeśli występuje)

3. Lokalizacja zdarzenia: .......................................................................................................................

................................................................................................................................................................

(np. nr pokoju, nazwa pomieszczenia)

4. Rodzaj naruszenia bezpieczeństwa oraz okoliczności towarzyszące:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

5. Przyczyny wystąpienia zdarzenia:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

6. Podjęte działania:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

7. Postępowanie wyjaśniające:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

...........................................................

(podpis Administratora Bezpieczeństwa Informacji)

 

 

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Mateusz Markowski, dnia: 2024-04-18
utworzony: 02-10-2013 / modyfikowany: 20-06-2024
wprowadził(a): Grażyna Kapłoń
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych w Chorzowie 2024