BIP - Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych w Chorzowie

BIP - strona główna
Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny

 

Zespołu Szkół Gastronomiczno – Usługowych

w Chorzowie im. Marii Dąbrowskiej

 

 

I Postanowienia wstępne

 

§ 1. Regulamin określa wewnętrzne zasady organizacji pracy Zespołu Szkół Gastronomiczno – Usługowych, zwanego dalej szkoła.

 

§ 2. W regulaminie ustala się.

1. Zasady podległości pomiędzy pracownikami.

2. Podział zadań i uprawnień decyzyjnych w kierownictwie szkoły.

3. Zakres prawa do podpisu.

4. Sporządzanie pism i dokumentów.

5. Prowadzenie rejestrów i spisu spraw.

6. Sposób zabezpieczenia majątku szkoły.

 

§ 3. Uszczegółowieniem postanowień niniejszego regulaminu są indywidualne przydziały czynności sporządzone odrębnie dla każdego z pracowników.

 

 

II. Zasady podległości pomiędzy pracownikami.

 

§ 4. Niżej wymienionym stanowiskom pracy podlegają następujący pracownicy:

1. Dyrektorowi szkoły:

a/ wicedyrektorzy;

b/ kierownik warsztatu szkolnego;

c/ kierownik szkolenia praktycznego;

d/ główny księgowy;

e/ kierownik gospodarczy;

f/ sekretariat;

2. Wicedyrektorom:

a/ nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych;

3. Kierownikowi warsztatu szkolnego:

a/ z-ca kierownika warsztatu;

b/ nauczyciele realizujący program praktycznej nauki zawodu w warsztacie szkolnym;

c/ pracownicy administracji i obsługi nie będący nauczycielami wykonujący pracę w warsztacie szkolnym;

4. Kierownik szkolenia praktycznego:

a/ uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu i zajęcia praktyczne poza terenem szkoły;

5. Główny księgowy:

a/ pracownicy działu księgowości;

6. Kierownikowi gospodarczemu:

a/ pracownicy obsługi;

 

 

 

III. Podział zadań i uprawnień decyzyjnych w kierownictwie szkoły.

 

§ 5. W skład kierownictwa szkoły wchodzą:

a/ dyrektor szkoły;

b/ wicedyrektorzy;

c/ kierownik warsztatu;

d/ kierownik szkolenia praktycznego;

e/ główny księgowy;

 

§ 6. 1. Dyrektor kieruje szkołą w granicach swoich kompetencji określonych w ustawie o systemie oświaty, a w szczególności:

a/ kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;

b/ sprawuje nadzór pedagogiczny i zarządza majątkiem szkoły;

c/ sprawuje opiekę na uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania pro zdrowotne;

d/ realizuje Uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w ramach ich kompetencji;

e/ dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

f/ nadzoruje działalność gospodarczą szkoły i zasadność wydatkowania funduszy Rady Rodziców;

g/ organizuje finansową i gospodarczą obsługę szkoły;

2. Będąc kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pozostałych pracowników decyduje w sprawach:

a/ zatrudniania i zwalniania;

b/ przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych;

c/ występowania z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla pracowników szkoły;

3. Dyrektor Szkoły może w porozumieniu z organem prowadzącym oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy zmienić lub wprowadzić nowe kierunki kształcenia zawodowego.

 

§ 7. Do zadań wicedyrektorów należy:

a/ opracowanie podziału godzin na dany rok szkolny;

b/ organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli;

c/ hospitowanie lekcji i zajęć pozalekcyjnych;

d/ przeprowadzenie naboru do szkoły;

e/ kontrola w zakresie: dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen, dyscypliny pracy nauczycieli, realizacji programów nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych;

f/ wywiązywanie się z przydziału zadań zawartych w planie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki;

g/ zastępowanie Dyrektora Szkoły w przypadku jego nieobecności;

h/ wywiązywanie się z przydziału zadań zawartych w przydziale czynności;

i/ wykonywanie innych prac na zlecenie Dyrektora Szkoły;

 

§ 8. Do zadań kierownika warsztatu szkolnego należy:

a/ organizowanie zajęć praktycznych dla uczniów na terenie warsztatu szkolnego;

b/ opracowanie harmonogramu przejścia uczniów przez właściwe działy szkolenia oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji dla szkolenia w warsztacie;

c/ stała kontrola technologiczna procesów produkcji ze szczególnym przystosowaniem jej do celów dydaktycznych;

d/ nadzór nad wykonywaniem funkcji gospodarczo – administracyjnych i finansowych związanych z działalnością warsztatu;

e/ zabezpieczenie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

f/ kontrola właściwego stanu urządzeń technicznych oraz zlecanie ich konserwacji;

g/ przeprowadzanie hospitacji zajęć praktycznych;

h/ wywiązywanie się z przydziału zadań zawartych w przydziale czynności;

i/ wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Szkoły;

 

§ 9. Do zadań kierownika szkolenia praktycznego należy:

a/ organizacja zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów szkoły;

b/ zawieranie umów pomiędzy zakładami pracy a szkołą dotyczącą zajęć praktycznych i praktyk zawodowych;

c/ kontrola właściwej realizacji programów nauczania w zakładach pracy;

d/ kontrola obecności uczniów na praktykach w zakładach pracy;

e/ kontrola terminowego dostarczania ocen z praktyk przed zakończeniem I semestru i przed końcem roku szkolnego;

f/ wywiązywanie się z przydziału zadań zawartych w przydziale czynności;

g/ wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Szkoły;

 

§ 10. Główny księgowy odpowiada za prawidłową realizację ustawy o rachunkowości, rozlicza środki finansowe szkoły i sprawuje nadzór nad majątkiem szkoły.

 

§ 11. Do zadań kierownika gospodarczego należą:

a/ gospodarowanie majątkiem szkoły w imieniu dyrektora;

b/ kierowanie realizacją zadań administracyjno – gospodarczych;

c/ kierowanie i nadzór nad pracą pracowników obsługi;

d/ wywiązywania się z przydziału zadań określonych w przydziale czynności;

e/ wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły;

 

 

IV. Zakres prawa do podpisu.

 

§ 12. Prawo do podpisu posiadają:

a/ dyrektor szkoły;

b/ wicedyrektorzy;

c/ główny księgowy;

 

§ 13. Dyrektor szkoły podpisuje następujące pisma i dokumenty:

a/ wszystkie pisma wychodzące ze szkoły;

b/ dokumenty w sprawach zatrudnienia;

c/ świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły;

d/ umowy zlecenia, umowy najmu, umowy o dzieło;

e/ bieżące dokumenty finansowe;

f/ dokumenty dotyczące przyjęcia, przekazania oraz likwidacji majątku;

g/ delegacje i urlopy dla podległych mu pracowników;

h/ odpowiedzi na skargi;

i/ pisma poufne;

j/ inne;

 

§ 14. Wicedyrektorzy szkoły podpisują pisma i dokumenty zastrzeżone do podpisu przez dyrektora szkoły w przypadku jego zastępowania.

 

§ 15. Główny księgowy podpisuje następujące dokumenty:

a/ bieżące dokumenty finansowe;

b/ sprawozdania z realizacji środków finansowych szkoły;

c/ dokumenty związane z gospodarowaniem majątkiem szkoły;

 

§ 16. Prawo do podpisywania przelewów bankowych posiadają osoby wyszczególnione w karcie wzorów podpisów do banku.

 

 

V. Sporządzanie pism i dokumentów

 

§ 17. Pisma i dokumenty sporządza się zgodnie z zasadami techniki biurowej.

 

 

VI. Prowadzenie rejestrów i spisu spraw.

 

§ 18. W szkole prowadzone są następujące rejestry i spisy spraw:

a/ księga uczniów;

b/ rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły;

c/ rejestr wydanych świadectw dojrzałości;

d/ rejestr wydanych świadectw potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych;

e/ legitymacji ubezpieczeniowych;

f/ skarg;

g/ kontroli zewnętrznych;

h/ wypadków przy pracy;

i/ godzin nadliczbowych;

j/ książka protokołów;

k/ delegacji;

l/ legitymacji służbowych i szkolnych;

ł/ wyjść służbowych i prywatnych;

m/ protokołów ppoż. i technicznych;

 

 

VII. Dbałość o majątek szkoły.

 

§ 19. Każdy pracownik szkoły ma obowiązek dbania o majątek szkoły. W zakres tego obowiązku wchodzi:

a/ użytkowanie majątku zgodnie z przeznaczeniem;

b/ przestrzeganie wymagań określonych instrukcją użytkownika przy obsługiwaniu urządzeń technicznych;

c/ wyłączanie urządzeń technicznych, wyłączani światła oraz zamykanie pomieszczeń po zakończeniu pracy;

d/ zabezpieczanie majątku, za który ponosi się odpowiedzialność;

e/ przestrzeganie zasad bhp i ppoż.;

f/ niezwłoczne zgłaszanie kierownikowi gospodarczemu zauważonych usterek , braków i innych nieprawidłowości;

 

VIII. Postanowienia końcowe.

 

§ 20. Regulamin zatwierdza dyrektor szkoły.

 

§ 21. Wszelkie zmiany wymagają wprowadzenia w formie aneksu;

 

§ 22. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora szkoły.

 

 

 

 

 

Chorzów dn. 1 września 2008r.

 osoba odpowiedzialna za treść: admin, dnia: 2010-05-31
utworzony: 31-05-2010 / modyfikowany: 10-11-2010
wprowadził(a): Grażyna Kapłoń
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych w Chorzowie 2024