BIP - Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych w Chorzowie

BIP - strona główna
Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE KIEROWNICZE

Dyrekcja  ZSG - U

dyrektor szkoły: *    

mgr Joanna Szymczyk

tel. (32)2411-725

wicedyrektor szkoły:

mgr Agata Męderak

tel. (32)2411-725

wicedyrektor szkoły:

mgr Anna Kołacz

tel. (32)2411-725

kierownik praktycznej nauki zawodu: **      

mgr Natalia Zielińska

tel. (32)2411-725

kierownik warsztatów szkolnych:

mgr Joanna Zawadzka

tel. (32)2411-075

 
* - Oświadczenie majątkowe dyrektora szkoły znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta Chorzów na zakładce "Oświadczenia majątkowe"
                                         http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=106743480530335037
 
** - Kompetencje osób sprawujących funkcje kierownicze znajdują się w rozdziale 3 Statutu Szkoły.
 
 
 
 
 
 
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje.
 

Dyrektor Szkoły


 1. Szkołą kieruje Dyrektor Szkoły. Powierzenia stanowiska dokonuje organ prowadzący Szkołę.
 2. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych Ustawą o systemie oświaty, a w szczególności:

1)      kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

2)      sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole,

3)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do rozwoju samorządnej i samodzielnej pracy uczniów/słuchaczy oraz harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)      przewodniczy Radzie Pedagogicznej,

5)      realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej, które są niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

6)      przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły,

7)      sporządza projekty planu finansowego, dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

8)      opracowuje arkusz organizacyjny,

9)      decyduje w sprawach zatrudnienia i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły,

10)  dokonuje oceny pracy i dorobku zawodowego nauczycieli,

11)  egzekwuje przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy,

12)  przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,

13)  występuje z wnioskiem (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej) w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Szkoły,

14)  współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i organizacjami związkowymi zrzeszającymi pracowników Szkoły,

15)  rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami Szkoły,

16)  może w porozumieniu z organem prowadzącym zmienić lub wprowadzić nowe profile kształcenia,

17)  podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych przepisami,

18)  podejmuje decyzje w sprawie obsady stanowiska wychowawcy,

19)  zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,

20)  wyraża zgodę na podjęcie działalności w Szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje,

21)  dopuszcza do użytku w danej szkole, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, zaproponowany przez nauczyciela program nauczania, który musi spełniać warunki określone odrębnymi przepisami.

 1. Dyrektor, zgodnie z obowiązującymi przepisami, decyduje również w sprawach:

1)      przyjmowania uczniów do Szkoły w ciągu roku szkolnego oraz zmiany przez nich klasy,

2)      skreślenia słuchacza z listy słuchaczy na warunkach określonych niniejszym statutem; skreślenia Dyrektor dokonuje w drodze decyzji, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

 1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora.
 2. Powierzenia stanowiska wicedyrektora i odwołania z niego dokonuje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.
 3. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go wicedyrektor.

 

Rada Pedagogiczna


 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
 4. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
 5. Kompetencje stanowiące i opiniodawcze Rady Pedagogicznej wynikają z obowiązujących przepisów prawa. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie planów pracy,

2)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji,

3)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

4)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5)      podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2)      projekt planu finansowego Szkoły,

3)      wnioski Dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)      propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

7.  Dyrektor Szkoły inicjuje, przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej.

8.  Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczne lub na wniosek co najmniej 1/3 jej członków.

9.  Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykła większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków plus jeden.

10. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są tajne.

 

Rada Rodziców


 1. W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. Zasady jej wyboru określa Ustawa o systemie oświaty.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą:

1)      po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału,

2)      w wyborach, o których mowa wyżej, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic,

3)      wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły i określa w szczególności:

1)      wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,

2)      szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli tych rad do Rady Rodziców Szkoły.

 1. Rada Rodziców w realizacji zadań Szkoły jest samorządnym przedstawicielem rodziców, współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim,  władzami oświatowymi i samorządowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami.
 2. Rada Rodziców wspiera działalność statutową Szkoły oraz może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydatkowania środków oraz sposób ich rozliczania określa regulamin.
 3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)      Uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki do 30 września każdego roku szkolnego. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną, programy te ustala Dyrektor Szkoły, w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Programy ustalone przez Dyrektora Szkoły obowiązują do czasu uchwalenia programów przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,

2)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły,

3)      opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły,

opiniowanie działalności na terenie Szkoły stowarzyszeń i innych organizacji.


osoba odpowiedzialna za treść: Anna Kołacz, dnia: 2018-09-03
utworzony: 22-11-2012 / modyfikowany: 20-06-2024
wprowadził(a): Grażyna Kapłoń
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych w Chorzowie 2024